mm arrow Matematik makaleleri arrow Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi
Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi
G-Cas Hema ve matematik
Yontem
Verilerin analizi ve
Matematik Ogretimi ve Bilisim Teknolojisi (BiTe)
Matematik ogretimi ve HeMa Kullanma
Sonuc ve bazı onermeler
Kaynakca

4.2 Matematik Öğretimi ve Bilişim Teknolojisi (BiTe)
Bu bölümdeki soruları 75-78 sınıf ve matematik öğretmenin yanıtladığı belirlenmiş, yüzdeler ise bu bilgilere göre hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, özetlenerek sunulmaktadır. Verilen yanıtlar değişik biçimde yorumlara açıktır.
“C1. Okuldaki öğrenme ile ilgili olarak teknolojinin kullanılmasının anlamı nedir?” sorusuna de-nek öğretmenlerden %37’si, “Bilgisayar laboratuarı”; %30’u, “Öğrenciler için bilgisayar-okur yazarlı-ğı”; %5’i, “Sınıflarda kablolu TV ve tepegöz”; %4’ü, “Yönetim işlerinin bilgisayarla yapılması”; %4’ü, “İnternet bağlantısı” derken; %19’u, diğer seçeneğini belirtmiş olmasına karşın açıkça ne oldu-ğu konusunda bilgi vermemişlerdir.


“C2: Matematik Öğretiminde BiTe’nin kullanılması hakkında aşağıdaki düşüncelerden hangisine katılırsınız?” sorusuna alınan yanıtlar incelenecek olursa deneklerden %61’ı, “Matematik öğrenme-ye/öğretmeye olumlu etkileri olur”, derken %18’i, “Gerekli, fakat donanımlar yetersiz”; %13’ü ise “Gerekli, fakat uygun yazılım yok” demektedir. Deneklerden %5’i, “Fazla olumlu etkisi olmaz” der-ken; %1, “Daha ucuz teknolojiler kullanılmalıdır”, görüşündedirler.


“C3. Çocuğunuzun öğretmeninin Matematik dersinde BiTe kullanması hakkında ne düşünürsü-nüz?” sorusuna denek öğretmenlerden yarıya yakını (%48) “Çok yararlı olur” derken; %39’u “Öğ-retme/öğrenme ilginç olacaktır” demekte; diğerleri (%1-6) “Benimle bir ilgisi yok”, “Kullanılması uygun değil”; “Bir şey söylemek güç” gibi yanıtlar vermişlerdir.


“C4: Okullardaki Matematik öğretiminde hangi öğe, BiTe’den etkilenir?” sor usuna denek öğret-menlerden %39’u, “Öğrenme/öğretme ortamı”; %20’si, “Sınav sistemi (ölçme-değerlendirme)”; %14’ü, “Öğretme yöntemleri”; %11’I, “Matematik öğretim programları (müfredat)”; %5’i ise “Mate-matik ders kitaplarının içeriği”, yanıtını vermişlerdir. Öğretmenlerin %9’u ise diğer yanıtını işaretle-miş, fakat özel bir durumu belirtmemiştir.


“C5: Matematik öğretmeni olarak BiTe’ne yönelik genel tutumunuz/isteğiniz nedir?“ sorusuna alınan yanıtlar incelendiğinde denek öğretmenlerden %32’nin tutumu genelde olumlu iken %30’u, “Öğretmenler
isteklendirilmeli ve özendirilmeli” demekte; %27’si “Yeni bilgilere gereksinim duyduğunu”, belirtmekte-dir.Öğretmenlerden %3’ü, “BiTe’ni derslerde kullanmak istemediği” görüşünü paylaşmaktadır.


“C6: Okulunuzda Matematik öğretmede BiTe’nin yaygın kullanılmamasının asıl nedeni nedir?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde denek öğretmenlerden %34’ü, “Altyapı ve kaynak yetersizli-ğini”; %20’si ise “Varolan sınav sisteminin BiTe kullanmayı güçleştirdiğini”, belirtirken bir o kadarı (%19’u), da “Kullanmadan önce gerekli bilgi edinmeliyim”, demektedir.


“C7. Okullarda Matematik öğretiminde BiTe kullanılacak olsa en çok neyi etkileyecektir?” sorusu-na verilen yanıtlar incelendiğinde öğretmenlerin %42’si “Öğrencileri isteklendirecek” derken; %29’u “Kavramların anlaşılmasına yararı olacak”, %11 ise “Varolan sınav sistemini değiştirecek”, %6’sı da “Öğretmenlerin konuları işlemelerini kolaylaştırır” demektedir. Öğretmenlerin %1’i ise “BiTe’nin öğ-retimine bir etkisi olmaz” görüşündedir.<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ