mm arrow Matematik makaleleri arrow Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi
Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi
G-Cas Hema ve matematik
Yontem
Verilerin analizi ve
Matematik Ogretimi ve Bilisim Teknolojisi (BiTe)
Matematik ogretimi ve HeMa Kullanma
Sonuc ve bazı onermeler
Kaynakca
 

4.3. Matematik Öğretimi ve HeMa Kullanma
Bu bölümdeki soruları 64-73 sınıf ve matematik öğretmenin yanıtladığı belirlenmiş, yüzdeler ise bu bilgilere göre hesaplanmıştır.


D1. HeMa’nin teknik özellikleri/işlevleri hakkında ne düşünüyor sunuz?
Bu soruya öğretmenler ve öğretim elemanları çok değişik yanıtlar vermişlerdir. Bunların içinde başlıca görüşler şunlardır: Eğitimcilerin yaklaşık %14’ü, HeMa ile “Yalnızca dört-işlem yapılır” veya “Trigonometrik ve logaritma hesapları yapılabilir”, “Sayısal ve sembolik türev ve integral hesaplar yapılır” görüşlerinden biri olmak üzere öğretmenlerin toplamın yarıya yakını, hesaplama işlemlerinde kullanma görüşünü benimsemektedir. Daha azı, yaklaşık %4-6’ sı “Fen deneyleri için veri derlenir ve işlenebilir”, “Fonksiyonların grafikleri çizilir” görüşlerinden birine katılmaktadır. Verilen yanıtlara bakıldığında, deneklerin büyük çoğunluğunun el-BiSa denebilecek ileri G-CAS HeMa hk bilgileri ol-madığı anlaşılmaktadır.


D2. HeMa’nin derslerde kullanılması hakkında ne düşünür sünüz?
Eğitimcilerin yarıya yakın bir çoğunluğu (%42), “Yenilikleri ve gelişmeleri bilerek kullanma-lıyız” görüşünü benimserken diğer bir çoğunluk (%30) “Yararları kadar olumsuz yan etkileri olabilir” önermesine katılmaktadır. Bir kısım eğitimciler (%8-10), “Konu işlenişlerinde gerekli yenilikler ge-rektirmekte”, “Oldukça iyi bir yeniliktir, kullanılmalı” görüşünü paylaşmaktadır. Eğitimciler arasında çok küçük bir grup (%1) “Kullanılması gereksizdir, yasaklanmalı” görüşünden yanadır. Deneklerin, teknolojik araçları eğitim ekinliklerinde bilinçli olarak kullanmak istedikleri anlaşılmakta; ayrıca bir kısmının kuşkularının da olduğu görülmektedir. Söz konusu kuşku veya endişe, yeterli düzeyde bilgi ve deneyim edinememiş olmaktan veya daha önceki kötü deneyimlerden kaynaklanmış olabilir.


D3. HeMa’sinin sınavlarda kullanılması hakkında ne düşünürsünüz?
Sınıf ve matematik öğretmenlerinin yarıya yakın bir çoğunluğu (%40), “Yenilikleri ve gmeleri bilerek kullanmalıyız” görüşünü benimserken diğer bir çoğunluk (%32) sınavlarda “Soru tiple-ri değişecek ve yorum gerektirecek” önermesine katılmaktadır. Eğitimciler arasında çok küçük bir grup (%4-5) “Öğrenciler rahatlıkla kopya çekebilir”, “Kullanılması gereksizdir, yasaklanmalı”, “Ol-dukça iyi bir yeniliktir, kullanılmalı” görüşlerinden birini paylaşmaktadır. eliş-
Öte yandan, seminer ve işlik çalışması sonrası deneklerden matematik öğretmenlerinin (n2= 53 (%67)), genel eğilimlerinin özeti şudur: Neredeyse tüm matematik öğretmenleri, kendisi-nin bir HeMa olmasını istemekte; ayrıca matematik öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu, (%88) dü-zenlenecek seminerlere katılmak; %81’i ise HeMa’ni matematik derslerinde kullanılmasından yana olduğunu belirtmektedir.<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ