mm arrow Matematik makaleleri arrow Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi
Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi
G-Cas Hema ve matematik
Yontem
Verilerin analizi ve
Matematik Ogretimi ve Bilisim Teknolojisi (BiTe)
Matematik ogretimi ve HeMa Kullanma
Sonuc ve bazı onermeler
Kaynakca

3. YÖNTEM
Bu incelemedeki çalışma, küçük ölçekli bir tarama ve betimlemedir. Her araştırmada olduğu gibi sınırlı sayıda problem ele alınarak bunlarla ilgili gerekli veriler, geliştirilen ölçme araçlarıyla derlenmiştir.


Gerekçe: BiTe’nin çeşitli ürünlerinin eğitim alanında kullanılmasında sürekli ve hızlı gelişmeler evrilerek, kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Yenilikler, daha güçlü donanımların geliştirilme-si yönünde daha belirgin olup teknolojik gelişme, aşamalı olarak birbirini izlemektedir. Bu konuda göreceli olarak yavaş bir ilerleme, beklentilerin yüksek, sorunun çok karmaşık olması nedeniyle öneri-len çözümler, henüz yeterli değildir. Bu nedenle, konuyla ilgili olarak incelenmesi ve araştırılması ge-reken çok sayıda problem ve çözüm bekleyen sorunlar olup Türkiye gibi BiTe’nin eğitim alanında kul-lanılmasıyla ilgili problemlerin bir kısmının incelenmesi gerekmektedir.


Problem(ler): Bu çalışmada incelenecek ve tartışılacak durum, genel bir durum belirlemesi ol-duğundan problemler de o denli genel niteliktedir. Bu bağlamda, aşağıda sıralanan genel sorunlar denebilecek üç problem ele alınmaktadır.

Bunlar:
♦ P1: Öğretmenlerin teknoloji ve matematik öğretimi hakkında genel görüşleri nedir?
♦ P2: Öğretmenler, matematik öğretimi ve BiTe’den ne anlamaktalar?
♦ P3: Matematik öğretiminde HeMa’ni kullanma durumu ve genel istekleri nedir?


Amaç ve Araç: Bu incelemede, yukarıdaki problem ifadelerinden de anlaşıldığı gibi oldukça özel bir problem veya problemler değil, temel sorunların ve genel durumun görünümünün ne olduğu-nun anlaşılması, daha sonra derinlemesine bir dizi araştırma yapabilmek için gözlemlenen sorunların genel çerçevesinin belirlemesi amaçlanmaktadır. Geliştirilen ve veri derlemede kullanılacak araç, bir sormaca/anket olup sormacanın kendi içinde birden çok alt bölümü bulunmaktadır. Geliştirilen sorma-ca türü araç, seminer sırasında eğitimcilere dağıtılarak, katılımcıların gönüllü olarak soruları yanıtla-maları beklenmiştir.


Örneklem: Örneklem, 4-6 Mayıs 2000 de ODTÜ’de düzenlenen MESEM: BiTeMES-1 (Ma-tematik Eğitimi Sempozyumu: Bilişim Teknolojileri ve Matematik Eğitimi Seminer-1) katılan yakla-şık 250 katılımcı içinden sormacayı gönüllü olarak yanıtlayan ortalama 77 sınıf öğretmeni (SınÖğ) ve matematik öğretmeni (MatÖğ) dir. Denek öğretmenlerin %28’si erkek, %72’i bayan olup bunların öğ-retmenlik deneyimi karşılaştırılacak olursa %25’nin deneyimi 0-5 yıl, %18’nin 6-11 yıl, %13’nün 12-17 yıl, %9’nun 18-23 yıl, %6’sının ise 24-29 olduğu anlaşılır. Yapmakta oldukları son görevlere bakı-lacak olursa %61’i öğretmen, %14’ü bölüm (zümre) başkanı, %3’ü müdür veya müdür yardımcısıdır. Katılan öğretmenlerden %18’i bu konuda bilgi vermemiştir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu (%73’ü) İngilizce, çok az bir kısmı ise (%1-4) Fransızca veya Almanca bilmektedir.<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ