gg arrow Matematik makaleleri arrow Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi
Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi
G-Cas Hema ve matematik
Yontem
Verilerin analizi ve
Matematik Ogretimi ve Bilisim Teknolojisi (BiTe)
Matematik ogretimi ve HeMa Kullanma
Sonuc ve bazı onermeler
Kaynakca

Yaşar ERSOY
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Emekli Öğretim Üyesi), ANKARA


Bu çalışmada Mayıs 2000’de ODTÜ’de düzenlenen BiTeMES-1’e katılan bir grup sınıf ve matematik öğretmenlerinin kişi-sel el-bilgisayarlarını matematik öğretiminde kullanılması konusunda görüş ve önerileri yansıtılmakta ve tartışılmaktadır. Daha sonra, matematik ve fen eğitimcilerinin konu ile ilgili eğitim programları ve öğretim materyalleri geliştirmeleri gerekti-ği vurgulanmaktadır. Ayrıca, karşılaşılan sorunların çözümleri için yöneticilere ve karar organlarına seçenekler önerilmektedir.


Anahtar Sözcükler: Bilişim teknolojisi, Matematik öğretimi, Öğretmen eğitimi, Eğilimler

1. GİRİŞ
Geçen yüzyılda matematik eğitimi alanında oldukça belirgin değişiklikler ve yenilikler olduğu; bunlardan ikisinin Matematik eğitimi dünyasında kitleleri çok yönlü etkilediği gözlemlenmektedir. Köklü yeniliklerden biri, daha çok kişinin daha çok matematik bilgisi ve temel beceriler edinmesi bağ-lamında bireylerin “matematik okur-yazarlığıdır” (örneğin, NCTM,1989; AAAS ,1989; Ersoy, 1997). Bu alanda belirtilen gereksinim, her ülkede giderek artmakta; karşılaşılan bazı sorunlara çözüm ve kit-lesel isteklere yanıt aranmaktadır. Örneğin, zorunlu eğitim süresi artırılmakta; toplumun her kesimine yönelik yeni öğretim programları ve uygulama biçimleri geliştirilmektedir. Böylece, matematik okur-yazarlığı her ülkede yurttaşlık hakkı ve gerçek demokrasinin ön koşullarından biri olmuştur.


İkinci köklü yenilik, son çeyrek yüzyılda bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojisi (BiTe)’nin Ma-tematik öğretimi ve eğitimi (MÖvE) etkinliklerinde kullanılmasıdır (Howson and Kahane, 1986; Fey, 1992; Ersoy, 1994).

Bu alanda gelişmeler çok hızlı olup ülkelerin birbirlerinin deneyiminden ve yanıl-gılarından yararlanması, çok yönlü işbirliği yapılması gerekmektedir. Bu konuda her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de tartışılacak ve çözüm bekleyen çok sayıda sorun olup bunlardan biri de öğretmen eğitimi ve yetiştirilmesiyle ilgilidir (örneğin, NCTM,1991; Ersoy, 2002a).

Daha açıkçası, bilim ve teknolojideki son yeniliklerin, okulöncesinden üniversite sonrasına kadar tüm eğitim dünyasını etkile-diği; öğretim programının yapı öğelerini ve biçimini değiştirdiği; bu bağlamda okullarda bazı gelişme-lere etkisinin ve katkısının olduğu gözlemlenmektedir (örneğin, Hembree and Desart, 1986; Cox, 1997; Pomerantz, 1999; Laughbaum, 2000).

Ancak, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de genel-de BiTe, özelde bilgisayar (BiSa) ve hesap makinesi (HeMa) kavramından ne anlaşıldığı, bu araçların okullarda ne ölçüde etkin kullanıldığı ve öğretmenlerin yetkinliğinin hangi alanlarda ve ne ölçüde ol-duğu bilinmemektedir.

Bu nedenle, bir pilot çalışma olarak değerlendirilmesi gereken bu incelemede 4-6 Mayıs 2000’de ODTÜ’de düzenlenen BiTeMES-1’e katılan bir grup eğitimcinin (sınıf ve matema-tik öğretmenlerinin kişisel el-BiSa denebilecek ileri HeMa’nı (sayısal, sembolik ve grafik gösterimli, “computer algebra system (CAS), dinamik geometri, programlama dili, vb yazılımları olan G-CAS HeMa) matematik öğretiminde kullanılması konusunda görüş ve önerileri yansıtılmaktadır.<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ