gg arrow Eğitim makaleleri arrow Öğretmenlik mesleğinde program ve içerik bilgisi süreci
Öğretmenlik mesleğinde program ve içerik bilgisi süreci Yazdır E-Posta

E-) PROGRAM VE İÇERİK BİLGİSİ

 

      Öğretmen, Türk Millî Eğitim Sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef, ilke ve tekniklerini  bilir ve uygular.

F1.Türk Millî Eğitiminin Amaçları ve İlkeleri

 

     Öğretmen, Türk Millî Eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile amaçlarının neler olduğunu bilmeli ve bunları eğitim-öğretim faaliyetlerine yansıtabilmelidir.

 Performans göstergeleri

F1.1. Türk Millî Eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeleri bilir 

 

F.1.2 Eğitim programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkelerini ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliğini temel olarak alır.

 

F1.3. Eğitim-öğretim faliyetlerinin Türk Mîlli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yürütülmesinin gereği ve önemine inanır.

 

F1.4.Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkelerini  plân ve uygulamalarına   yansıtır.

 

F1.5.Öğretme – öğrenme sürecini, Türk Millî Eğitiminin amaç ve  ilkeleri doğrultusunda yürütür.

 


 

 

F2. Özel Alan Öğretim Programı Bilgisi ve Uygulama Becerisi

 

     Öğretmen, özel alan öğretim programının ilkeleri, yaklaşımı, amaçları  ve içeriğiyle tutarlı somut bilgi ve anlayış sahibi olduğunu, özel alanda gerekli olan öğrenme yollarını öğrenciye kazandırmak üzere öğretme-öğrenme ortamını,yöntem ve tekniklerini, ders araç-gereç ve materyallerini güvenli ve etkili bir şekilde düzenleyip kullanabilmelidir. Ayrıca, özel alan bilgisinin sınıf ve kademelere göre dağılımını dikkate alarak öğretme-öğrenme sürecini düzenleyebilmelidir.

 

 

F2.1.Özel alan öğretim programının amaç, ilke ve yaklaşımını plânına yansıtır.

 

F2.2.Özel alan öğretim programının ilke ve yaklaşımlarını uygular .

 

F2.3.Özel alanda gerekli olan öğrenme yollarını öğrencilere kazandırır.

 

F2.4. İçeriği konuların özelliklerine göre aşamalı  bir şekilde sıralar.

 

F2.5.Özel alan bilgisinin sınıf ve kademelere göre dağılımını dikkate alarak öğretim sürecini düzenler ve uygular.

 

F2.6.Özel alan öğretim programının gerektirdiği farklı bilgi ve becerileri kazanma yolunda çaba harcar.


 

 

F3. Özel Alan Öğretim Programını İzleme-Değerlendirme ve Geliştirme

 

     Öğretmen, özel alan öğretim programında yapılan değişiklikleri izleyebilmeli, programların geliştirilmesi sürecine uygulamada yaşadığı sorunlar ışığında öneriler getirebilmeli, özel alan öğretim programı kapsamında ele alınan konuları önem, öğrenci gelişimine katkı, öğrenci ihtiyaçlarına ve gelişim düzeylerine uygunluk açısından değerlendirebilmeli ve bu konularda kendini sorumlu hissedebilmelidir. Özel alan öğretim programının uygulanmasını kolaylaştıracak uygun öğretim materyallerini seçebilmeli ve kullanabilmelidir.

 

     Performans göstergeleri

F3.1. Özel alan öğretim programındaki değişimleri izler.

 

F3.2.Özel alan öğretim programının geliştirilmesi sürecine, belirlediği ihtiyaç ve önerilerle katkıda bulunur.

 

F3.3.Öğrenilenlerin özel alan programı içindeki önemini belirler ve açıklar.

 

F3.4.Özel alan programı kapsamında öğrenilenlerin diğer programlarla bağlantısını  kurar.

 

F3.5.Özel alan programı kapsamında öğrenilenlerin öğrencilerin öğrenmelerine ve gelişimlerine olan katkısını açıklar.

 

F3.6.Özel alan programı kapsamında öğrenilenleri öğrenci ihtiyaçlarına uygunluğu bakımından gerekçelendirir.

 

F3.7.Özel alan programı kapsamında öğrencilerin  öğrenmekte güçlük çektikleri konuları belirler.

 

F3.8. Özel alan programı kapsamında hazırlanan öğretim materyallerini (ders kitabı, çalışma kitabı ve öğretmen kılavuzu, ansiklopedi, dergi v.b.) içerik düzenleme ilkeleri bakımından değerlendirir.

 

F3.9. Özel alan programı kapsamında hazırlanan öğretim materyallerinde (ders kitabı, çalışma kitabı ve öğretmen kılavuzu, ansiklopedi, dergi v.b.) yer alan içeriği alandaki gelişmeler ve yenilikler doğrultusunda değerlendirir.

 

F3.10.Özel alan programı kapsamında hazırlanan öğretim materyallerinde (ders kitabı, çalışma kitabı ve öğretmen kılavuzu, ansiklopedi, dergi v.b.)  yer alan içeriği bilimsel doğruluk bakımından değerlendirir.

 

Kaynak: Öğretmen.info  

Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ