mm arrow Eğitim makaleleri arrow Öğretmenlik mesleğinde öğretme ve öğrenme süreci
Öğretmenlik mesleğinde öğretme ve öğrenme süreci Yazdır E-Posta

C-) ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ

     Öğretmen, öğretme ve öğrenme süreçlerini plânlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.

 

C1-) Dersi Planlama

 

     Öğretmen, öğrenci merkezli bir yaklaşımla kullanacağı yöntemleri, etkinlikleri, ders araç-gereç ve materyallerini,  ölçme-değerlendirme tekniklerini  özel alan öğretim programındaki amaç ve kazanımlarla tutarlı olarak öğrencilerle birlikte  planlayabilmelidir.

 Performans göstergeleri

C1.1. Ders plânını öğrenciyi  merkeze  alarak hazırlar.(A1.1;D4.5)

C1.2.Ders plânında bireysel farklılıkları dikkate alır. (A1.1;  B1.5; B2.1; D4.5;)

C1.3. Ders plânında amaç ve kazanımların neler olacağını  belirtir.

C1.4.Dersi planlarken diğer dersler ve ara disiplinlerle ilişkilendirir, bu konuda diğer öğretmenlerle  işbirliği yapar.

C1.5. Ders plânında amaca uygun etkinlikleri belirtir.

C1.6. Ders plânında amaca uygun yöntem ve teknikleri belirtir.

C1.7. Ders plânında kullanacağı kaynak ve materyalleri belirtir.

C1.8.Ders plânında ne tür ödev vereceğini belirtir.(B1.3)

C1.9.Ders plânında bilgi ve iletişim teknolojilerinin nasıl kullanılacağına yer verir.

C1.10.Ders plânında izleme ve değerlendirme etkinliklerini belirtir. (D1.2;D1.4)

 


 

 

C2-) Materyal Hazırlama

 

     Öğretmen sahip olduğu olanakları verimli kullanarak ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak öğretim materyallerini hazırlayabilmelidir. Materyalleri hazırlarken teknolojik ve çevresel olanaklardan  yararlanabilmeli ve içeriğin sunumunu kolaylaştırıcı olmasına dikkat etmelidir.
Performans göstergeleri

C2.1. Çalışma yaprakları hazırlar.

C2.2. Materyalleri hazırlarken ve seçerken bireysel farklılıkları dikkate alır.(A1.3)

C2.3. Materyal hazırlamada bilgisayar ve diğer teknolojik araçlardan yararlanır.

C2.4.Öğretme-öğrenme sürecinde materyaller hazırlarken öğrenci görüşlerini de dikkate alır.

C2.5.Materyal hazırlarken kullanışlı ve ekonomik olmasına dikkat eder.

C2.6. Hazırlanan materyalin öğrenilecek içeriğe uygun olmasına dikkat eder.

C2.7.Materyal hazırlarken çevre olanaklarından yararlanır. (E2.5;E2.2;E1.3)

C2.8  Hazırlanan materyalin içeriğin sunumunu kolaylaştırıcı olmasına dikkat eder.

C2.9.Teknolojik ortamlardaki (veri tabanları, çevrimiçi kaynaklar vb.) öğretme – öğrenme ile ilgili kaynaklara ulaşır, bunları doğruluk ve uygunlukları açısından değerlendirir.

C2.10.Öğrencilerin materyal hazırlama ve geliştirmelerine fırsatlar vererek onlarda yaratıcılığın ve estetik anlayışın gelişmesine katkıda bulunur.

 


 

 

C3-) Öğrenme Ortamlarını Düzenleme

 

     Öğretmen, öğretme-öğrenme  sürecinin etkili olarak gerçekleştirilmesi için, psikolojik ve fiziksel boyutları ile birlikte öğrenme ortamlarını öğrencilerle birlikte düzenleyebilmelidir. 

 Performans göstergeleri

C3.1.Öğrenme ortamlarını düzenlerken öğrencilerin farklı ön yaşantılarını dikkate alır.(B1.5)

 

C3.2.Öğrenme ortamlarını etkinlik türüne göre (bireysel, işbirlikli vb.)düzenler.(A1.2)

 C3.3.Öğrenme ortamının fiziksel koşullarını (ısı, ışık, ses durumu vb.) öğrenmeyi destekleyecek biçimde düzenler. (A1.2)

 C3.4.Öğrenme ortamını düzenlerken araç ve gereçlerin kullanım ilkelerini dikkate alır.

 C3.5.Araç ve gereçlerin güvenli biçimde kullanımı için önlemler alır.

 C3.6.Ders araç-gereçlerinin bakımını sağlar, kullanıma hazır halde tutar.

 C3.7.Öğretim ortamının temizliği ve havalandırılması için gerekli önlemleri alır.

 C3.8.Teknoloji kaynaklarının etkili kullanımına model olur ve bunları öğretir.

 C3.9.Öğrenme ortamini öğrencilerin estetik duyarliliğini olumlu yönde etkileyecek biçimde düzenler.

 


 

 

C4-) Ders Dışı Etkinlikler Düzenleme

 

     Öğretmen, eğitimin sürekliliğini ve okul-çevre bütünlüğünü sağlayacak şekilde, öğrencilerinin yaş grubuna ve hedeflere uygun etkinlikler (tiyatro, müze, fabrika,park  ve benzeri  geziler ) planlayıp yürütebilmelidir.

 Performans göstergeleri

C4.1.Ders dışı etkinlikler için plân hazırlar. (E1.4;E1.5)

 C4.2.Ders dışı etkinliklerin dersin amaçlarına uygun olmasına dikkat eder. (E1.4;E1.5)

 C4.3.Ders dışı etkinlikleri öğrenci özelliklerini dikkate alarak düzenler. (A1.11;E1.4;E1.5)

 C4.4.Ders dışı etkinlikler için gerekli yazışma ve görüşmeleri yapar. (E1.4;E1.5)

 C4.5.Ders dışı etkinlikler için gereken araçları temin eder. (E1.4;E1.5)

 C4.6.Ders dışı etkinliklerin güvenle gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alır. (E1.4;E1.5)

 


 

 

C5.Bireysel Farklılıkları Dikkate Alarak Öğretimi Çeşitlendirme

 

     Öğretmen, sınıf  içinde  çok farklı  ihtiyaç,ilgi, yetenek ve özgeçmişe sahip olan  öğrencilerle  karşı karşıyadır.  Onların var olan kapasitelerini geliştirme   ve seçenekleri  çoğaltan bir  eğitim  alma  hakları olduğunu bilmeli ve öğretme-öğrenme sürecini düzenlerken bunları göz önünde bulundurabilmelidir. Öğretmen,  özel gereksinimi  olanlara  karşı  kendi sorumluluklarının,  kanunî yükümlülüklerinin,  müdahale  şekillerinin,   değerlendirme  yollarının  bilincinde olmalı   ve bireysel  öğretim planları  yapabilmelidir.

 Performans göstergeleri

C5.1.Farklı ihtiyaçları dikkate alarak öğrenme etkinlikleri düzenler. (A1.1;D4.5)

C5.2.Öğrencilerin ilerlemelerini izlemek amacıyla kayıtlar tutar.

C5.3.Öğretimi çeşitlendirirken gerektiğinde uzman yardımına başvurur. (E2.1)

 C5.4.Yöntemlerini belirlerken bireysel farklılıkları dikkate alır. (B1.2; B2.2;D4.5)

C5.5.Özel sorunları olanlarla ilgili yasal dayanakları bilir. (A1.1;  B1.2;B2.2;D4.5;)

C5.6.Bireysel öğrenme planları yapar.

C5.7. Bireysel farklılıkları dikkate alarak ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını çeşitlendirir. (D1.3;B2.4)

C5.8.Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını dikkate alarak öğrenci merkezli stratejileri destekleyen teknolojiler kullanır.

 


 

 

C6- Zaman Yönetimi

 

     Öğretmen,  kendisine  ayrılan öğretme ve öğrenme  zamanını  dersin bölümlerini  dikkate  alarak uygun biçimde kullanabilmeli; öğrencilerini ders içi ve ders dışı çalışmalarda zamanı etkili kullanmaları için yönlendirebilmelidir.

 Performans göstergeleri

C6.1.Zamanı etkin kullanacak şekilde dersi plânlar.

 C6.2.Öğretme - öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır.

 C6.3.Öğrencilerin ders içi ve ders dışı zamanlarını etkili kullanmaları için yönlendirmeler yapar.

 


 

 

C7- Davranış Yönetimi

 

     Öğretmen, öğrencilerin öz denetim kazanabilecekleri; kendi hak ve sorumluluklarının yanısıra diğerlerinin hak ve sorumluluklarını da kavrayabilecekleri, duygu ve düşüncelerini yönetebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri demokratik bir  ortam hazırlayabilmelidir.

Performans göstergeleri

C7.1.Öğrencilerine yapıcı, açıklayıcı ve geliştirici geri bildirimler verir. (D3.4;D3.7)

 C7.2.Öğrencilere isimleriyle hitap eder.(B3.1)

 C7.3.Öğrencilerin başarılı yönlerini öne çıkarır.

 C7.4.Davranış yönetiminde  bireysel farklılıkları dikkate alır.

 C7.5. Öğrencilerin kendilerini güven içinde hissetmelerini sağlayacak ortam oluşturur.

C7.6.Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte  belirler.
C7.7
. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini  yönetebilmelerinde  rehberlik eder.

 C7.8. Öğrencilerin  kendilerini  güdülemeyi ögrenmeleri  için olanak sağlar.

C7.9. Öğrencilerin öz denetim becerilerini geliştirmesine  rehberlik eder.

C7.10. Araç-gereç ve teknolojnin  kullanıldığı öğrenme ortamlarında sağlık ve güvenliğe öncelik veren önlemleri uygular.

 C.7.11. Kişiler arası problem cözme becerilerine sahiptir ve öğrencilerde de bu becerilerin gelişmesi için rehberlik eder.

 

Kaynak: Öğretmen.info  

<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ